Styrelsens förslag till beslut vid extra årsstämma 25 juni

12 juni, 2019

Styrelsens i AcuCort AB (publ) förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen i AcuCort AB (publ) föreslår att bolagsstämman den 25 juni 2019 bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner. Emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet är att ge ökad flexibilitet i samband med förestående kapitalanskaffning.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att göra sådana mindre ändringar i beslutet som kan behövas i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.