Presentation av valberedning inför årsstämman 2019

26 februari, 2019

I enlighet med beslut vid årsstämman i AcuCort AB den 21 mars 2018 ska ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2019 utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september 2018 och ber dem utse en representant vardera att utgöra valberedning. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska ytterligare aktieägare tillfrågas intill dess att valberedningen består av tre ledamöter.

Om det till följd av ägarförändringar bedöms lämpligt äger valberedningen rätt att erbjuda ytterligare aktieägare plats i valberedningen, dock så att det sammanlagda antalet ledamöter inte ska överstiga fem.

I valberedningen inför AcuCorts årsstämma 2019 ingår:

  • Sarah Fredriksson, utsedd av P.U.L.S. AB
  • Nils Siegbahn, utsedd av Sparbankstiftelsen Skånes Riskkapitalstiftelse
  • Berne Gilbert Okdahl, utsedd av densamme
  • Göran Ofsén, utsedd av densamme

Valberedningens uppgift är att till årsstämman bereda och lägga fram förslag rörande bland annat ordförande vid årsstämman, ordförande och ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode samt val av och arvode till revisor.

För mer information, vänligen kontakta:
Sarah Fredriksson
Telefon: +46 70 261 4575
E-post: sarah.fredriksson@pulsinvest.se

Om AcuCort AB
AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF – en snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd variant av kortison – dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av; akuta allergiska reaktioner, viral krupp hos barn samt illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat vilket stärker bedömningen att tiden fram till kommersialisering av Dexa ODF kan vara relativt kort.
AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.