Om AcuCort

Vår vision

AcuCorts vision är att ISICORT® ska kommersialiseras globalt, bli väl integrerad och använd i behandlingen/riskhanteringen vid akuta och svåra allergiska reaktioner och krupp hos barn samt nå bred användning illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling.

Affärsidé

AcuCort ska utveckla och kommersialisera ISICORT® med hjälp av ett globalt nätverk av licenstagare och/eller distributörer. AcuCort avser också identifiera, utveckla och kommersialisera kompletterande smarta produkter med kort tid till marknadsgodkännande baserade på existerande substanser.

Om AcuCort

AcuCort AB bildades 2006 som ett dotterbolag till DuoCort AB. År 2011 blev en nystart för AcuCort och dess utvecklingsprojekt genom att life science-bolaget Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB köpte loss bolaget från DuoCort AB. Sedan dess och fram till april 2017 har AcuCort drivits inom PULS-gruppen, numera under bolagsnamnet AQILION AB. Efter en framgångsrik IPO noterades AcuCort i april 2017. 

AcuCort utvecklar och kommersialiserar ISICORT®, en snabblöslig munfilm innehållande glukokortikoiden dexametason. Den nya och innovativa produkten kan bland annat användas för behandling av akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn och vid illamående och kräkningar till följd av cellgiftsbehandling.

I utvecklingen av ISICORT® har fördelarna med den välanvända och väldokumenterade substansen dexametason och den snabblösliga munfilmen kombinerats i en produkt som är skräddarsydd för snabb tillgänglighet och lindring i akuta situationer.

Finansiering

AcuCort AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 24 april 2017 under kortnamnet (ACUC) och handlas via banker och fondkommissionärer.

Under våren 2017 genomförde AcuCort en framgångsrik emission om 14 MSEK efter finansieringskostnader. Emissionen tecknades av mer än 900 investerare. Majoritetsägaren Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB (numera AQILION AB) deltog också i emissionen.

AcoCort AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 24/04 2017 under kortnamnet (ACUC) och handlas via banker och fondkommissionärer.

Under hösten 2018 genomförde AcuCort en framgångsrik företrädesemission och en överteckningsoption om knappt 11 MSEK efter finansieringskostnader. Emissionerna övertecknades med 172%.

Det i emissionerna 2017 och 2018 resta kapitalet användes framförallt för produktutveckling, uppskalning av produktionen och produktion av GMP (Good Manufacturing Practice) tillverkningssatser. Därtill utfördes tre stycken bioekvivalensstudier i EU och USA samt en sammanställning av en ansökan om produktgodkännande. Bolaget lämnade in en ansökan avseende nationellt godkännande av ISICORT® i Sverige till svenska Läkemedelsverket under tredje kvartalet 2019, för att snarast möjligt efter ett godkännande, vidga ansökan till flera EU-länder via den så kallade ömsesidiga proceduren, Mutual Recognition Process (MRP).

Under hösten 2019 genomförde AcuCort en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Emissionen tecknades till 101,7 procent och AcuCort tillfördes cirka 41,2 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden ska finansiera bolagets kommersialisering av ISICORT®.

Läs gärna mer projektets utveckling på sidan Forskning och utveckling.

Immateriella rättigheter

AcuCorts ISICORT® är skyddat av två patentfamiljer (bestående av godkända patent och patentansökningar) och ett signifikant en avsevärd mängd av teknisk know-how kring dexametason och munfilmer.

AcuCorts nätverk

Majoritetsägaren Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB bytte bolagsnamn till AQILION AB under 2019. Namnbytet markerar en ny fas i bolagets utveckling med en ny strategi och identitet. Aqilion är ett svenskt life science bolag med fokus på läkemedelsprojekt med potential att förbättra livskvaliteten för patienten samt skapa värde för hälso- och sjukvården och samhället. Läs gärna mer på www.aqilion.com.

AcuCort är ett medlemsbolag i SwedenBIO, branschorganisationen för life science-sektorn www.swedenbio.se.