Om AcuCort

Vår vision

AcuCorts vision är att ISICORT® ska kommersialiseras globalt, bli väl integrerad och använd i behandlingen/riskhanteringen vid akuta och svåra allergiska reaktioner och krupp hos barn samt nå bred användning vid illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling.

Affärsidé

AcuCort ska utveckla och kommersialisera ISICORT® med hjälp av ett globalt nätverk av licenstagare och/eller distributörer. AcuCort avser också identifiera, utveckla och kommersialisera kompletterande smarta produkter med kort tid till marknadsgodkännande baserade på existerande substanser.

Om AcuCort

AcuCort AB bildades 2006 som ett dotterbolag till DuoCort AB. År 2011 blev en nystart för AcuCort och dess utvecklingsprojekt genom att life science-bolaget Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB köpte loss bolaget från DuoCort AB. Fram till den framgångsrika noteringen av AcuCort på Spotlight Stock Market i april 2017 drevs bolaget av PULS-gruppen, numera under bolagsnamnet AQILION AB.

AcuCort utvecklar och kommersialiserar ISICORT®, en snabblöslig munfilm som innehåller glukokortikoiden dexametason. I utvecklingen av ISICORT® har fördelarna med den välanvända och väldokumenterade substansen dexametason och den snabblösliga munfilmen kombinerats för snabb tillgänglighet och lindring i akuta situationer.

Det nya och innovativa läkemedlet är godkänt i Sverige för behandling av akuta och svåra allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Registreringsprocessen i Danmark, Finland, Island och Norge för ISICORT® pågår via en så kallad ömsesidig procedur, Mutual Recognition Process (MRP).

Finansiering

AcuCort AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 24 april 2017 under kortnamnet (ACUC) och handlas via banker och fondkommissionärer.

Under våren 2017 genomförde AcuCort en framgångsrik emission om 14 miljoner SEK efter finansieringskostnader. Emissionen tecknades av mer än 900 investerare. Huvudägaren Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB (numera AQILION AB) deltog också i emissionen.

Under hösten 2018 genomförde AcuCort en framgångsrik företrädesemission och en överteckningsoption om knappt 11 miljoner SEK efter finansieringskostnader. Emissionerna övertecknades med 172 procent.

Det i emissionerna 2017 och 2018 resta kapitalet har använts för produktutveckling, uppskalning av produktionen och produktion av tillverkningssatser enligt god tillverkningssed, GMP (Good Manufacturing Practice). Därtill utfördes tre stycken bioekvivalensstudier; en i EU och två i USA (fastande respektive icke-fastande) samt en sammanställning av en nationell ansökan om marknadsgodkännande i Sverige. Bolaget lämnade in ansökan avseende nationellt godkännande av ISICORT® till det svenska Läkemedelsverket i september 2019. AcuCort fick Läkemedelsverkets godkännande av ISICORT® den 7 oktober 2020 och målet är att snarast möjligt efter godkännandet vidga ansökan till flera EU-länder via den så kallade ömsesidiga proceduren, Mutual Recognition Process (MRP).

Under hösten 2019 genomförde AcuCort en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Emissionen tecknades till 101,7 procent och AcuCort tillfördes cirka 41,2 miljoner SEK före emissionskostnader. Emissionslikviden ska finansiera bolagets kommersialisering av ISICORT®.

Under det fjärde kvartalet 2021 genomfördes en riktad nyemission om 5 MSEK, samt en företrädesemission om 26 MSEK. Kapitalet ska främst finansiera den förestående registreringen av ISICORT® i USA och kommersialisering på prioriterade marknader.

Läs gärna mer projektets utveckling på sidan Forskning och utveckling.

Immateriella rättigheter

AcuCorts ISICORT® är skyddat av två patentfamiljer (bestående av godkända patent och patentansökningar) och en avsevärd mängd av teknisk know-how kring dexametason och munfilmer.

AcuCorts nätverk och huvudägare

AcuCort är ett medlemsbolag i SwedenBIO, branschorganisationen för life science-sektorn www.swedenbio.se.

Huvudägare är AQILION AB, ett privatägt svenskt bioteknikbolag, som fokuserar på att utveckla nya innovativa behandlingar för sjukdomar orsakade av kronisk inflammation och dysfunktionella immunologiska reaktioner som till exempel autoimmuna sjukdomar, www.aqilion.com.