Kommuniké från extra bolagsstämma i AcuCort AB

26 juni, 2019

AcuCort AB (Spotlight Stock Market: ACUC) har den 25 juni 2019 hållit extra bolagsstämma varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag om emissionsbemyndigande. Det fullständiga beslutsförslaget framgår av kallelsen till stämman.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner. Emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökad flexibilitet inför kommande kapitalanskaffning.

 

För mer information, vänligen kontakta
Mats Lindfors, VD, AcuCort AB (publ)
Tel: +46 70 790 5815,
Epost: mats.lindfors@acucort.se

Om AcuCort
AcuCort AB utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF – en ny snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans – dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av; akuta allergiska reaktioner, viral krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat vilket stärker bedömningen att tiden fram till kommersialisering av Dexa ODF kan vara relativt kort.  Besök gärna www.acucort.se.