Kommuniké från årsstämma i AcuCort AB

12 maj, 2020

AcuCort AB (publ) (Spotlight Stock Market: ACUC) har idag den 12 maj 2020 hållit årsstämma varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition
Årsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2019. Stämman beslutade att hela beloppet till stämmans förfogande ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2019.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade vidare att arvode intill slutet av nästa ordinarie årsstämma ska utgå med 120 000 kronor till styrelsens ordförande och för envar styrelseledamot som inte är anställd i bolaget 60 000 kronor. Beslutet innebär att arvodesnivåerna är oförändrade jämfört med föregående mandatperiod. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma valdes Ebba Fåhraeus (omval), Lennart Bruce (omval), Anna Eriksrud (omval), Alexandra Johnsson (omval) och Göran Kvist (omval). Till styrelsens ordförande valdes Ebba Fåhraeus. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserad revisor Ola Bjärehäll som huvudansvarig revisor omvaldes för tiden intill nästa årsstämma.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ändra bolagsordningens paragraf 1 från lydelse ”firma” till lydelse ”företagsnamn”. Inför en förväntad lagändring under 2020 beslutade stämman enligt styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens paragraf 7 angående rätten att delta i bolagsstämma, så att hänvisning till skyldigheten för aktieägare som önskar delta i bolagsstämman att vara upptagen i aktieboken fem vardagar före stämman tas bort.

Övrigt
Årsstämman fattade beslut om instruktioner för valberedningen.

För mer information, vänligen kontakta
Ann Gidner, interim VD, AcuCort AB
Tel: +46 (0)72 315 1414
Epost: ann.gidner@acucort.se

Om AcuCort
AcuCort AB utvecklar och kommersialiserar ISICORT® – en ny snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans – dexametason. ISICORT® är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av; svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat och en nationell hybridansökan har lämnats in till det svenska Läkemedelsverket. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering av ISICORT® kan vara relativt kort.  AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.