Kallelse till extra bolagsstämma i AcuCort AB

4 juni, 2019

Aktieägarna i AcuCort AB (publ), org. nr 556715-5113, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 25 juni 2019, klockan 17.00, på bolagets kontor, Kullagatan 8 i Helsingborg.

För att få deltaga i förhandlingarna på stämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per 18 juni 2019, dels senast den 18 juni 2019 klockan 12.00anmäla sig till Bolaget under adress:
AcuCort AB, Kullagatan 8, 252 20 Helsingborg, via mail info@acucort.se eller per telefon +46 70-790 58 15.

Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden uppges. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.acucort.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Den som företräder juridisk person ska förevisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Här kan du hämta fullmaktsformulär.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 18 juni 2019, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

  1. Stämman öppnas.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av en eller två protokolljusterare.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Godkännande av dagordning.
  7. Förslag om emissionsbemyndigande.
  8. Stämman avslutas.

Förslag till beslut

Punkt 7.Förslag om emissionsbemyndigande.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner. Emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet är att ge ökad flexibilitet i samband med förestående kapitalanskaffning.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att göra sådana mindre ändringar i beslutet som kan behövas i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillgängliga handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängligt på bolagets huvudkontor samt på bolagets hemsida www.acucort.se senast från och med tisdagen den 11 juni 2019. Handlingarna sänds även till aktieägare som begär detta och som uppger sin postadress via post eller e-mail till i kallelsen angivna adresser samt kommer även att hållas tillgängliga på bolagsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

 

Helsingborg i juni 2019

Styrelsen i AcuCort AB (publ)