Kallelse till årsstämma i AcuCort AB

28 mars, 2019

Aktieägarna i AcuCort AB, org. nr 556715-5113, kallas härmed till årsstämma torsdag den 25 april 2019, klockan 17.00, på bolagets kontor, Kullagatan 8 i Helsingborg.

För att få deltaga i förhandlingarna på stämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per 17 april 2019, dels senast tisdag den 23 april 2019 kl. 12,00 anmäla sig till Bolaget under adress:
AcuCort AB, Kullagatan 8, 252 20 HELSINGBORG, via mail info@acucort.se eller per telefon +46 70-790 58 15.

Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden uppges. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.acucort.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Den som företräder juridisk person ska förevisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 17 april 2019, då sådan omföring skall vara verkställd.

Stämmoärenden

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två protokolljusterare.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Verkställande direktörens anförande
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 9. Beslut: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag som skall väljas på stämman
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
  2. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag som skall väljas på stämman.
 11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 12. Val av styrelse och revisorer med eventuella suppleanter.
 13. Val av styrelseordförande.
 14. Beslut om styrelsens förslag gällande ändring av bolagsordningen
 15. Beslut om instruktion för valberedningen.

Stämman avslutas

Valberedningens och styrelsens förslag till beslut:

Punkt 2. Ordförande på stämman. Valberedningen föreslår Ragnar Lindqvist som ordförande på årsstämman.

Punkt 9 b. Förslag till resultatdisposition. Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2018.

Punkt 10. Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.  Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.Valberedningen föreslår att arvode intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 120 000 SEK till styrelsens ordförande samt 60 000 SEK för envar styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 12. Val av styrelse och revisorer med eventuella suppleanter.

Val av styrelse: Daniel S Olsson har avböjt omval.Valberedningen föreslår omval av: Lennart Bruce, Göran Kvist, Anna Eriksrud, Ebba Fåhraeus och Alexandra Johnsson.

Val av revisor: Processen för val av revisionsbyrå pågår alltjämt och resultatet kommer att presenteras i ett separat pressmeddelande senast en vecka före bolagsstämman.

Punkt 13. Val av styrelseordförande. Valberedningen föreslår omval av Ebba Fåhraeus till styrelsens ordförande.

Punkt 14. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen. Med anledning av förväntat framtida kapitalbehov behöver bolagsordningen anpassas vad gäller Aktiekapital och Antal aktier. Styrelsen föreslår därföratt bolagsordningens paragraf 4 och paragraf 5 ändras så att bolagets aktiekapital samt antalet aktier i bolaget ska vara lägst sju miljoner och högst tjugoåtta miljoner

Nuvarande lydelse av paragraf 4 i bolagsordningen:

Aktiekapitalet utgör lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse av paragraf 4 i bolagsordningen:

Aktiekapitalet utgör lägst 7 000 000 kronor och högst 28 000 000 kronor.

Nuvarande lydelse av paragraf 5 i bolagsordningen:

Antalet aktier är lägst 4 000 000 stycken och högst 16 000 000 stycken.

Föreslagen lydelse av paragraf 5 i bolagsordningen:

Antalet aktier är lägst 7 000 000 stycken och högst 28 000 000 stycken.

Förslaget enligt punkt 14 förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 15. Beslut om instruktion för valberedningen. Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2020 ska bestå av representanter för de tre största aktieägarna per den 30 september 2019. Valberedningen ska utse ordförande inom sig. Det åligger styrelsens ordförande att sammankalla valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman på bolagets hemsida.

Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen ska rätten att utse en representant övergå till närmast största aktieägare som inte är representerad i valberedningen. Om det till följd av ägarförändringar bedöms lämpligt äger valberedningen erbjuda ytterligare aktieägare plats i valberedningen, dock så att det sammanlagda antalet ledamöter inte ska överstiga fem. Om ledamot i valberedningen skulle lämna denna innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer det erforderligt, valberedningen uppmana samma aktieägare eller, om denna inte längre tillhör de större aktieägarna, storleksmässigt nästkommande aktieägare att utse en ersättare. Sådan ändring ska tillkännages på bolagets hemsida.

Valberedningen ska arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman 2020 för beslut vad avser ordförande vid stämman, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, revisor, arvode till styrelsen och revisorn samt principer för utseende av valberedning. Valberedningens förslag till val ska publiceras på Bolagets hemsida samt i kallelsen till årsstämman.

Valberedningens mandatperiod löper till dess ny valberedning utsetts. Valberedningen föreslår att ersättning endast ska utgå för direkta kostnader i samband med uppdraget

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Tillgängliga handlingar

Årsredovisning med revisionsberättelsen kommer att hållas tillgänglig på bolagets huvudkontor samt på bolagets hemsida www.acucort.se senast från och med torsdagen den 4 april 2019, och så även styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 14 senast från och med torsdagen den 11 april 2019. Handlingarna sänds även till aktieägare som begär detta och som uppger sin postadress via post eller e-mail till i kallelsen angivna adresser samt kommer även att hållas tillgängliga på årsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Helsingborg den 28 mars 2019

Styrelsen i AcuCort AB

Om AcuCort
AcuCort AB utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF – en ny snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd variant av kortison – dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av; akuta allergiska reaktioner, viral krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling.Den bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat vilket stärker bedömningen att tiden fram till kommersialisering av Dexa ODF kan vara relativt kort.  Besök gärna www.acucort.se.

För ytterligare information
Mats Lindfors, VD, AcuCort AB
Telefon: +46 70 790 58 15
E-post: mats.lindfors@acucort.se

Om AcuCort AB
AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF – en snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd variant av kortison – dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av; akuta allergiska reaktioner, viral krupp hos barn samt illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat vilket stärker bedömningen att tiden fram till kommersialisering av Dexa ODF kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.