Kallelse till årsstämma i AcuCort AB (publ)

28 mars, 2022

Aktieägarna i AcuCort AB (publ), org. nr 556715-5113, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 4 maj 2022 klockan 15.00 på Clarion Hotel & Congress Sea U, Kungsgatan 1, Helsingborg.

För att få deltaga i förhandlingarna på stämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 26 april 2022, dels senast torsdagen den 28 april 2022 anmäla sig till bolaget under adress: AcuCort AB, Scheeletorget 1, 223 81 Lund, via e-mail info@acucort.se eller per telefon
+46 070 365 54 00.

Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden uppges. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Den som företräder juridisk person ska förevisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste för att ha rätt att delta vid bolagsstämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Sådan rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 28 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Stämmoärenden

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två protokolljusterare.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Verkställande direktörens anförande.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 9. Beslut:
  a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
  b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag som ska väljas på stämman.
 2. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 3. Val av styrelse och revisorer med eventuella suppleanter.
 4. Val av styrelseordförande.
 5. Beslut om instruktion för valberedningen.
 6. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 7. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen.
 8. Stämman avslutas.

Förslag till beslut:

Punkt 2. Ordförande vid stämman. Valberedningen föreslår advokaten Ragnar Lindqvist som ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 b. Förslag till resultatdisposition. Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2021.

Punkt 10. Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. Valberedningen föreslår att arvode intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande samt 75 000 kronor för envar styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 12. Val av styrelse och revisorer med eventuella suppleanter.

Val av styrelse: Valberedningen föreslår omval av Ebba Fåhraeus, Anna Eriksrud, Alexandra Johnsson, Göran Tornling och Monica Wallter.

Val av revisor: Valberedningen föreslår omval av auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserad revisor Ola Bjärehäll som huvudansvarig revisor.

Punkt 13. Val av styrelseordförande. Valberedningen föreslår omval av Ebba Fåhraeus till styrelsens ordförande.

Punkt 14. Beslut om instruktion för valberedningen. Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2023 ska bestå av tre representanter för de tre största aktieägarna per den 30 september 2022. Valberedningen ska utse ordförande inom sig. Det åligger styrelsens ordförande att sammankalla valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman på bolagets hemsida.

Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen ska rätten att utse en representant övergå till närmast största aktieägare som inte är representerad i valberedningen. Dock behöver inte fler än de sex största aktieägarna tillfrågas, om det inte krävs för att valberedningen ska bestå av minst två ledamöter utsedda av aktieägare. Om valberedningen efter sådant tillfrågande endast består av två ledamöter, kan valberedningen själv utse ytterligare en ledamot. Om det till följd av ägarförändringar bedöms lämpligt äger valberedningen rätt att erbjuda ytterligare aktieägare plats i valberedningen, dock så att det sammanlagda antalet ledamöter inte ska överstiga fem. Om ledamot i valberedningen skulle lämna denna innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer det erforderligt, valberedningen uppmana samma aktieägare eller, om denna inte längre tillhör de större aktieägarna, storleksmässigt nästkommande aktieägare att utse en ersättare. Sådan ändring ska tillkännages på bolagets hemsida.

Valberedningen ska arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman 2023 för beslut vad avser ordförande vid stämman, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, revisor, arvode till styrelsen och revisorn samt principer för utseende av valberedning. Valberedningens förslag ska publiceras på bolagets hemsida samt i kallelsen till årsstämman.

Valberedningens mandatperiod löper till dess ny valberedning utsetts. Valberedningen föreslår att ersättning endast ska utgå för direkta kostnader i samband med uppdraget.

Punkt 15. Beslut om ändring av bolagsordningen. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsens säte ska vara Lund. Med anledning härav föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om ändring av punkterna 2 och 10 i bolagsordningen i enlighet med nedan.

2. STYRELSENS SÄTE

Nuvarande lydelse:

Styrelsen har sitt säte i Helsingborg, Skåne län.

Föreslagen lydelse:

Styrelsen har sitt säte i Lund, Skåne län.

10. ORT FÖR BOLAGSSTÄMMA

Nuvarande lydelse:

Bolagsstämma kan, förutom i Helsingborg, hållas i Göteborg eller Stockholm.

Föreslagen lydelse:

Bolagsstämma kan, förutom i Lund, hållas i Helsingborg, Göteborg eller Stockholm.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, att vidta de justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission. Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom kvittning, apport eller annars förenas med villkor. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 15 000 000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 15 000 000 nya aktier.

Skäl till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra förvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för förvärv. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, att vidta de justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Tillgängliga handlingar

Årsredovisning med revisionsberättelsen kommer att hållas tillgänglig på bolagets huvudkontor samt på bolagets hemsida www.acucort.se senast från och med onsdagen den 13 april 2022, och så även fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 15-16 senast från och med onsdagen den 20 april 2022. Handlingarna sänds även till aktieägare som begär detta och som uppger sin postadress via post eller e-mail till i kallelsen angivna adresser samt kommer även att hållas tillgängliga på årsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Helsingborg i mars 2022

Styrelsen i AcuCort AB (publ)

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Jönmark, VD, AcuCort AB
Tel: 070 365 54 00
E-post: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)
AcuCort har utvecklat och kommersialiserar ISICORT®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans – dexametason. ISICORT® är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn samt illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. En nationell ansökan godkändes av det svenska Läkemedelsverket i oktober 2020 och i februari 2021 utökades godkännandet av ISICORT® med indikationen – behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering av ISICORT® i Sverige och andra länder kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.