Kallelse till årsstämma i AcuCort AB

30 mars, 2021

Aktieägarna i AcuCort AB (publ), org. nr 556715-5113, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 april 2021 klockan 16.00 på bolagets kontor med adress Kullagatan 8 i Helsingborg eller via videolänk erhållen vid anmälan (e-postadress krävs). Med anledning av den rådande situationen kring COVID-19-pandemin har beslut fattats om att vidta ett antal försiktighetsåtgärder för att minska risken för smittspridning.

Stämman kommer att genomföras i enklare form och kortas ner, men utan att inskränka på aktieägarnas rättigheter.

  • Representanter för styrelse, valberedning samt VD kommer att närvara fysiskt på stämman.
  • Aktieägare som önskar deltaga i stämman ombeds deltaga per videolänk.
  • Frågor från aktieägare koncentreras till ärenden på dagordningen.

För att få deltaga i förhandlingarna på stämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 20 april 2021, dels senast torsdagen den 22 april 2021 anmäla sig till bolaget under adress: AcuCort AB, Kullagatan 8, 252 20 HELSINGBORG, via mail info@acucort.se eller per telefon +46 070 365 54 00.