Kallelse till årsstämma i AcuCort AB

21 februari, 2018

Aktieägarna i AcuCort AB, org. nr 556715-5113, kallas härmed till årsstämma onsdag den 21 mars 2018, klockan 17.00, på bolagets kontor, Kullagatan 8 i Helsingborg.

För att få deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast 15 mars 2018, dels senast måndag den 19 mars 2018 kl. 12,00 anmäla sig till Bolaget under adress:
AcuCort AB, Kullagatan 8, 252 20  HELSINGBORG, via mail info@acucort.se eller per telefon +46 70-790 58 15.

Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden uppges. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förevisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 15 mars 2018, då sådan omföring skall vara verkställd.

Stämmoärenden

1.      Stämman öppnas.

2.      Val av ordförande vid stämman.

3.      Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.      Val av en eller två protokolljusterare.

5.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.      Godkännande av dagordning.

7.      Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8.      Beslut:

а) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

с) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.

9.      Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag som skall väljas på stämman.

10.    Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

11.    Val av styrelse och revisorer med eventuella suppleanter.

12.    Val av styrelseordförande.

13.    Beslut om bemyndigande till styrelsen att genomföra nyemission.

14.    Beslut om instruktion för valberedningen.

15.    Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

16.    Bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av beslut hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

17.    Stämman avslutas.

Valberedningens och styrelsens förslag till beslut:

Punkt 9. Valberedningens förslag kommer att publiceras senast två veckor innan årsstämman på bolagets hemsida, www.acucort.se.

Punkt 10. Valberedningens förslag kommer att publiceras senast två veckor innan årsstämman på bolagets hemsida.

Punkt 11. Valberedningens förslag kommer att publiceras senast två veckor innan årsstämman på bolagets hemsida.

Punkt 12. Valberedningens förslag kommer att publiceras senast två veckor innan årsstämman på bolagets hemsida.

Punkt 13. Styrelsen föreslår stämman bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare, om sammanlagt högst 4 000 000 aktier i Bolaget. Vid emission utan företräde för befintliga aktieägare ska teckningskursen fastställas till marknadskurs. Likvid för aktierna skall erläggas med kontant betalning eller kvittning av skuld. Aktiekapitalet ökar vid fullt utnyttjande av bemyndigandet med 4 000 000 kronor. Bemyndigandet gäller till och med kommande årsstämma.

Aktier utgivna i denna emission skall ha rätt till utdelning från och med räkenskapsåret som avslutas 2018-12-31.

Motivet till förslaget är att säkra finansieringen av bolaget, då det ännu ej nått positivt kassaflöde.

Punkt 14. Valberedningens förslag kommer att publiceras senast två veckor innan årsstämman på bolagets hemsida.

Helsingborg den 21 februari 2018

Styrelsen i AcuCort AB

För ytterligare information

Mats Lindfors, VD, AcuCort AB
Telefon: +46 70 790 58 15
E-post: mats.lindfors@acucort.se

Kort om AcuCort
AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF – en ny snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd variant av kortison – dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av; akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. AcuCort är noterat på AktieTorget sedan april 2017. Besök gärna www.acucort.se.