AcuCorts årsstämma 2021 – Valberedningens förslag till valberedningens instruktion

20 april, 2021

AcuCort AB (Spotlight Stock Market: ACUC) meddelar att valberedningen för AcuCort AB (publ) lägger fram följande förslag till valberedningens instruktion på årsstämman den 28 april 2021 inför årsstämman 2022.

Valberedningen föreslår följande instruktion till valberedningen inför årsstämman 2022:

Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2022 ska bestå av tre representanter för de tre största aktieägarna per den 30 september 2021. Valberedningen ska utse ordförande inom sig. Det åligger styrelsens ordförande att sammankalla valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman på bolagets hemsida.

Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen ska rätten att utse en representant övergå till närmast största aktieägare som inte är representerad i valberedningen. Dock behöver inte fler än de sex största aktieägarna tillfrågas, om det inte krävs för att valberedningen ska bestå av minst två ledamöter utsedda av aktieägare. Om valberedningen efter sådant tillfrågande endast består av två ledamöter, kan valberedningen själv utse ytterligare en ledamot. Om det till följd av ägarförändringar bedöms lämpligt äger valberedningen rätt att erbjuda ytterligare aktieägare plats i valberedningen, dock så att det sammanlagda antalet ledamöter inte ska överstiga fem. Om ledamot i valberedningen skulle lämna denna innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer det erforderligt, valberedningen uppmana samma aktieägare eller, om denna inte längre tillhör de större aktieägarna, storleksmässigt nästkommande aktieägare att utse en ersättare. Sådan ändring ska tillkännages på bolagets hemsida.

Valberedningen ska arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman 2022 för beslut vad avser ordförande vid stämman, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, revisor, arvode till styrelsen och revisorn samt principer för utseende av valberedning. Valberedningens förslag till val ska publiceras på bolagets hemsida samt i kallelsen till årsstämman.

Valberedningens mandatperiod löper till dess ny valberedning utsetts. Valberedningen föreslår att ersättning endast ska utgå för direkta kostnader i samband med uppdraget.

Valberedningen har utsetts enligt de principer som beslutades vid årsstämman 2020 och består av Nils Siegbahn (ordförande), utsedd av Sparbanksstiftelsen Skånes Riskkapitalstiftelse och Jan Törnell, utsedd av AQILION AB.

Valberedningen i AcuCort AB (publ)

Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Nils Siegbahn, valberedningens ordförande, 070 511 52 75, nils@achkonsult.se
Ebba Fåhreaus, styrelsens ordförande, telefon 073 400 04 33, ebba@lysaeus.com

Om AcuCort AB (publ)
AcuCort utvecklar och kommersialiserar ISICORT®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans – dexametason. ISICORT® är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn samt illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. I februari 2021 beviljade det svenska Läkemedelsverket ISICORT® indikationen – behandling av patienter med covid-19 som behöver syrgasbehandling. Den bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat och en nationell ansökan har godkänts av Läkemedelsverket i oktober 2020. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering av ISICORT® kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.