AcuCort: Presenterar valberedning inför årsstämman 2018

17 januari, 2018

I enlighet med beslut vid årsstämman i AcuCort AB den 8 februari 2017 ska ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2018 utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september 2017 och ber dem utse en representant vardera att utgöra valberedning. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska ytterligare aktieägare tillfrågas intill dess att valberedningen består av tre ledamöter.

I valberedningen inför AcuCorts årsstämma 2018 ingår:

  • Sarah Fredriksson, utsedd av P.U.L.S. AB
  • Olle Isaksson, som representerar Olle Isaksson
  • Nils Siegbahn, utsedd av Sparbankstiftelsen Skånes Riskkapitalstiftelse.

Valberedningens uppgift är att till årsstämman bereda och lägga fram förslag rörande bland annat ordförande vid årsstämman, ordförande och ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode samt val av och arvode till revisor och revisorssuppleant.

Om AcuCort AB 
AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF – en ny snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd variant av kortison – dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av; akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cytostatikabehandlingar.
AcuCort är noterat på AktieTorget sedan april 2017. Besök gärna www.acucort.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sarah Fredriksson, valberedningen, 070 261 4575, sarah.fredriksson@pulsinvest.se