AcuCort justerar historisk redovisning av immateriella tillgångar

20 juni, 2019

AcuCort AB (Spotlight Stock Market: ACUC) justerar redovisningen av immateriella tillgångar efter samråd med nytillträdda revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Styrelsen i AcuCort har i samråd med bolagets nytillträdda revisionsbolag PwC beslutat justera balansräkningarna för verksamhetsåren 2012 och 2013 med tillämpning av reglerna i K3:s kapitel 10 ”Byte av redovisningsprincip, ändrad uppskattning och bedömning samt rättelse av fel”. Justeringen innebär att de historiska värdena på immateriella tillgångar och balanserat resultat minskas med cirka 9,1 MSEK. Justeringen har ingen påverkan på bolagets kassaflöde eller resultaträkning.

Bakgrunden till justeringen är styrelsens förnyade tolkning av redovisningsreglerna i K3 och en anpassning till branschpraxis. Justeringen avser den historiska tidpunkt från vilken utgifter för läkemedelsutveckling skulle ha aktiverats i balansräkningen. En förnyad analys av redovisningsreglerna har visat att aktivering borde ha påbörjats först i samband med att positiva studieresultat för läkemedelskandidaten Dexa ODF påvisades under 2013. Aktiveringar för åren 2012 och 2013 skulle således ha kostnadsförts.

Gällande tidigare publicerade delårsrapporter för kvartal 1-3 2018 har styrelsen också beslutat, baserat på en förnyad tolkning av redovisningsregelverket K3, att ändra tidigare kvartalsvisa redovisningsmässiga hantering av utgifter för det utvecklingsarbete som bolaget bedriver. I de publicerade delårsrapporterna för kvartalen 1-3 2018 har ingen aktivering av utgifter för utvecklingsarbete gjorts, istället har aktivering av utgifter för bolagets utvecklingsarbete skett ackumulerat för hela året endast i samband med helårsbokslutet och delårsrapporten för det fjärde kvartalet, vilket innebär att kvartalsvis har utgifterna för innevarande kvartal redovisats som kostnad, för att sedan ackumulerat för alla kvartal redovisas som tillgång i samband med upprättande av delårsrapporten för det fjärde kvartalet och helårsbokslutet. Den förnyade tolkningen innebär att aktivering av utgifter för utvecklingsarbete kommer att redovisas för varje aktuellt kvartal. I kommande delårsrapport per 30 juni 2019 kommer därför styrelsen, med tillämpning av justeringsreglerna i kapitel 10 i K3, att justera jämförelseperioden per 30 juni 2018 vilket innebär att de utgifter som avser utveckling av immateriella tillgångar under perioden 1 januari – 30 juni 2018 kommer att redovisas som immateriell tillgång istället för som kostnad.

En detaljerad beskrivning av effekterna av denna justering kommer att ges i delårsrapporten per 30 juni 2019.

Den därefter kommande delårsrapporten per 30 september 2019 kommer också att justeras enligt samma metodik vad gäller jämförelseperioden 30 september 2018.

– Jag vill understryka att de kommande justeringarna av den historiska redovisningen av bolagets immateriella tillgångar inte är konsekvenser av en förändrad syn, varken från revisionsbolagets eller vår sida, på AcuCorts läkemedelskandidat Dexa ODF eller vår affärsplan. Justeringarna påverkar inte heller den fortsatta utvecklingen mot kommersialisering av Dexa ODF,  säger Mats Lindfors VD för AcuCort AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Mats Lindfors, VD, AcuCort AB
Tel: +46 70 790 5815
E-post: mats.lindfors@acucort.se

Om AcuCort AB
AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF – en snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans – dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av; akuta allergiska reaktioner, viral krupp hos barn samt illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat vilket stärker bedömningen att tiden fram till kommersialisering av Dexa ODF kan vara relativt kort.
AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.

Denna information är sådan information som AcuCort AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2019.