Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och revisor i AcuCort AB

12 april, 2021

AcuCort AB (Spotlight Stock Market: ACUC) meddelar att valberedningen för AcuCort AB (publ) lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 28 april 2021 avseende val av styrelseledamöter och revisor.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter, utan suppleanter.

Valberedningen föreslår följande:

  • Att omval sker av styrelseledamöterna Ebba Fåhraeus, Alexandra Johnson och Anna Eriksrud
  • Att nyval sker av Monica Wallter och Göran Tornling.

Vidare föreslår valberedningen omval av Ebba Fåhraeus som styrelseordförande.

Göran Kvist och Lennart Bruce har undanbett sig omval.

Monica Wallter har lång erfarenhet från läkemedels- och biotechindustrin samt erfarenhet av styrelsearbete i noterade bolag. Hon har varit VD i flera börsnoterade bolag som Probi AB, Ellen AB och är idag VD för LIDDS AB. Monica har vidare haft internationellt affärsansvar inom Pharmacia för lanseringar av OTC-produkter. Hon har kommersiell och strategisk kompetens för att skapa tillväxt och ingå licensavtal samt för etablering på nya marknader. Ytterligare har hon gedigen erfarenhet av marknadskommunikation och investerarrelationer.

Göran Tornling är läkare, Ph.D., och docent i lungmedicin vid Karolinska Institutet. Han har drygt 20 års erfarenhet från alla faser av klinisk utveckling inom läkemedelsindustrin och har haft ledande positioner inom AstraZeneca, Orexo och ett flertal mindre life science-bolag. För närvarande är han medicinsk chef (Chief Medical Officer) på Gesynta Pharma AB och AnaMar AB.

Avseende arvode föreslås att 150 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, och att  75 000 kronor ska utgå till övriga ledamöter.

Till revisor föreslås det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserad revisor Ola Bjärehäll som huvudansvarig revisor. Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Valberedningen har utsetts enligt de principer som beslutades vid årsstämman 2019 och består av Nils Siegbahn (ordförande), utsedd av Sparbankstiftelsen Skånes Riskkapitalstiftelse och Jan Törnell, utsedd av AQILION AB.

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Nils Siegbahn, valberedningens ordförande, 070 511 5275, nils@achkonsult.se
Ebba Fåhreaus, styrelsens ordförande, telefon 073 400 04 33, ebba@lysaeus.com

Om AcuCort AB (publ)
AcuCort utvecklar och kommersialiserar ISICORT®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans – dexametason. ISICORT® är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn samt illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. I februari 2021 beviljade det svenska Läkemedelsverket ISICORT® indikationen – behandling av patienter med covid-19 som behöver syrgasbehandling. Den bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat och en nationell ansökan har godkänts av Läkemedelsverket i oktober 2020. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering av ISICORT® kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.