Forskning och utveckling

Om utvecklingsprojektet

I utvecklingen av Dexa ODF har fördelarna med den välanvända och väldokumenterade substansen dexametason och den snabblösliga filmen kombinerats i en produkt som är skräddarsydd för snabb tillgänglighet och lindring i akuta situationer.

Dexa ODF är regulatoriskt bioekvivalent med konventionella dexametasontabletter enligt studien AcuCort001 som genomfördes 2013 på Lunds Universitetssjukhus enligt GCP standard. Rapporten konkluderade att Dexa ODF är bioekvivalent med Fortecortintabletten. Bioekvivalens är ett begrepp inom farmakokinetik (läran om läkemedels omsättning i kroppen) som används för att beskriva om två olika läkemedel har likvärdig medicinsk effekt. Bioekvivalens ska visas med kontrollerade och statistiskt korrekta test.

Dessutom var T(max) för Dexa ODF 23 procent kortare (p=0,0575) än för Fortecortintabletten d.v.s. den aktiva substansen i Dexa ODF når sin maximala koncentration snabbare än i tabletten. Inga allvarliga biverkningar rapporterades.

De planerade studierna för registreringsgodkännande i EU (AcuCort002) respektive USA (AcuCort003) innebär en repetition av AcuCort 001-studien med produkt tillverkad i kommersiell skala. Studiepopulationen beräknas bestå av vardera 30 friska frivilliga personer. Testprodukterna blir 8 mg Dexa ODF i AcuCort002 och 6 mg Dexa ODF i AcuCort003.

Registrering i EU

Med målet att snabbt komma till ut på marknaden är AcuCorts strategi att basera ett godkännande av produkten på den omfattande dokumentation som redan finns för dexametasontabletter. Det innebär att Dexa ODF skulle få samma indikationer, doseringar och varningar etc. som en ”vanlig” dexametasontablett. Denna process benämns inom EU- regelverket som en hybridansökan. Omfånget av indikationen för dexametason är brett och täcker väl de potentiella kliniska situationerna för Dexa ODF.

För att få godkännande med en hybridansökan i EU behöver AcuCort visa att Dexa ODF är säker och bioekvivalent med en referensprodukt innehållande samma dos dexametason. AcuCort har identifierat Fortecortin 4 mg tablett som en lämplig referensprodukt att jämföra med Dexa ODF.

Processen för godkännande i EU ska ske enligt den decentraliserade proceduren där Sverige agerar Reference Member State (RMS) och övriga intressanta marknader i EU är s.k. Concerned Member States (CMS). Implementering av godkännande i samtliga CMS bedöms ta cirka 6-9 månader från ansökan och beräknas ske under 2019.

Registrering i USA

I USA heter motsvarande hybridansökan FDA 505(b)(2). Samma principer gäller som i EU d.v.s. att Dexa ODF ska utvärderas med hjälp av bioekvivalens och säkerhet mot en Reference Listed Drug (RLD). En sådan RLD har identifierats och då det inte är samma produkt som i EU innebär det att ytterligare en studie, AcuCort003, är planerad att genomföras för att uppnå en USA-registrering.

Den beräknade tiden för ett FDA-godkännande är 12 månader efter ansökan och beräknas inträffa under 2020.

Om glukokortikoider

Miljontals patienter världen över använder varje år läkemedel innehållande glukokortikoider till exempel vid allergi och kruppanfall. Men även cancerpatienter som lider av illamående och kräkningar till följd av cellgiftsbehandling använder denna typ av läkemedel.

Injektionsflaskor eller askar med tabletter är inte lämpliga att ta med i alla situationer. Vissa glukokortikoider kräver intag av flera tabletter för att få tillräcklig dosering. En stor nackdel är att dessa läkemedel inte upplevs som användarvänliga alternativt kräver de medicinsk personal. Att t.ex. först behöva lösa upp tabletterna i vatten kan upplevas som mycket besvärligt i en akut situation av såväl den drabbade som den som eventuellt hjälper den drabbade. Den drabbade kan ha svårt att svälja, varför en snabblöslig film att lägga på tungan, men med samma effekt som tabletten, kan komma att få ett stort användningsområde.

Om dexametason

Dexametason lanserades under 1950-talet och är idag väletablerat runt om i världen. Dexametason är en syntetisk glukokortikoid och används vid en mängd olika sjukdomstillstånd. Dexametason finns idag som tablett, suspension, topikala krämer och salvor, intravenösa infusioner eller som subkutana injektioner. Listan av godkända indikationer för dexametason är omfattande, men AcuCort är främst intresserade av de anti-inflammatoriska och immunosuppressiva effekterna.

Det finns flera andra syntetiska glukokortikoider. Det som utmärker dexametason är dess ”potens” jämfört med andra glukokortikoider, vilket innebär att en mindre mängd läkemedel behövs för att uppnå en viss effekt. Detta har varit avgörande vid valet eftersom AcuCort vill ha en full akutdos per film, så att patienten inte ska behöva ta flera filmer per tillfälle.

Snabblöslig film

Snabblösliga filmer har funnits länge på marknaden och flera läkemedel finns formulerade som filmer, inom vitt skilda behandlingsområden t.ex. smärtlindring, rökavvänjning och förbättrad andedräkt. En snabblöslig film har generella fördelar jämfört med tabletter och lösningar som snabbt upptag av aktiv substans i blodet, inget behov av vatten etc. De specifika fördelarna för varje produkt beror på val av aktiv substans och vilken sjukdom/tillstånd som ska behandlas.

Händelser i projektets utveckling

2004
Inom ramen för PULS-projektet DuoCort upptäcks möjligheten att kunna utveckla en produkt med snabbt upptag av en glukokortikoid via munhålan. Marknadsanalys visar att det finns ett icke tillfredsställt behov av en sådan produkt på allergimarknaden.

2005
Patentansökan lämnas in.

2006
AcuCort AB bildas som ett dotterbolag till DuoCort AB.

2007
Filmtillverkaren LTS Lohmann kontrakteras för att hjälpa till med utvecklingen av produkten.

2008
Utvecklingsarbetet fortsätter men har inte full prioritet jämfört med DuoCorts framgångsrika huvudprojekt.

2011
Nystart för projektet och för bolaget genom att PULS köper loss det från DuoCort AB. AcuCort tillförs cirka 9 miljoner SEK via emissioner för att fokuserat driva utveckling och kliniska prövningar.2012Möte med Läkemedelsverket bekräftar AcuCorts föreslagna utvecklingsplan för att nå en europeisk registrering. En djurstudie av lokaltolerans genomförs med gynnsamt resultat. Ytterligare 8,5 miljoner SEK tillförs vid emission.

2013
Resultat från klinisk den kliniska studien AcuCort001 blir tillgängliga och visar på bioekvivalens med den europeiska referensprodukten Fortecortin® 4 mg tablett. Studien visar dessutom att AcuCort Dexa ODF absorberas 23 procent snabbare än Fortecortin®. Nytt möte med Läkemedelsverket för att diskutera framtagna resultat och fortsatta planer. Läkemedelsverket bekräftar att det endast behövs en repetition av tidigare klinisk studie från en större produktions-batch för att söka registrering i EU. Krupp identifieras som ännu en möjlig indikation. Ytterligare 2,5 MSEK tillförs via emission.

2014
Marknadsundersökningar genomförs både för applikationen akut allergi och för CINV. PharmaVentures (UK) anlitas för att bedriva affärsutvecklingsarbete. Filmtillverkaren tesa Labtec ersätter LTS som utvecklings- och tillverkningspartner. De första pilotskale-batcherna tillverkas framgångsrikt för 4 mg respektive 8 mg styrka. Ytterligare 7,3 miljoner SEK tillförs via emission.

2015
Företrädesemission i AcuCort på 1 miljon SEK. Ny patentansökan som skyddar den specifika och unika formuleringen i Dexa ODF. Beslut att färdigställa produkten i egen regi baserat på exit diskussioner med potentiella partners. Ny styrelseordförande förstärker styrelsen.

2016
Ny VD tillsätts i bolaget för att utveckla och driva den nya strategin. Ny affärsplan tas fram som bygger på kommersialisering i egen regi utöver möjligheten att sälja bolaget. Stabilitetsstudier visar på minst 36 månaders hållbarhet för Dexa ODF. Nya, pågående diskussioner med företag om licenser och avyttring. Marknadsundersökningar i USA visar på stort intresse för Dexa ODF bland läkare samt att möjligheten till en lönsam prissättning är god. Ytterligare 6 miljoner SEK tillförs via en företrädesemission. Beslut om spridningsemission och notering på AktieTorget under 2017.

2017
Styrelsen förstärks med Anna Eriksrud och Sarah Fredriksson, VD i P.U.L.S. AB fr o m maj. Spridningsemissionen inbringar 14 MSEK efter finansieringskostnader. AcuCort noteras på AktieTorget i april. Ett kontrakt tecknas med den franska kontraktstillverkaren Adhex Pharma (tidigare under namnet Laboratoires Plasto Santé/PlastoPharma) i maj avseende utveckling och framtida produktförsörjning av AcuCorts produkt Dexa ODF.

2018
Styrelsen förstärks med Ebba Fåhraeus (ordförande) och Daniel S. Olsson och Alexandra Johnsson som bättre reflekterar de kompetensbehov AcuCort har avseende kommersialisering och opinionsledarbearbetning. Samarbetet med Adhex Pharma resulterar i att produktionen skalas upp från labbskalenivå till kommersiell storlek och att tillverkning enligt god tillverkningssed (GMP, Good Manufacturing Practice) kan inledas. Avtal sluts med det tjeckiska CRO bolaget (Contract Research Organization)Quinta-Analytica om att genomföra de avgörande bioekvivalensstudierna för ansökan om godkännande av Dexa ODF i EU och USA. AcuCort erhåller patentgodkännande i USA för ”Acute Glucocorticoid therapy” som beskriver medicinsk självbehandling med glukokortikoider i akuta situationer då det saknas tillgång till medicinsk personal. Därutöver beviljar det amerikanska patentverket AcuCort en förlängd löptid på 1 349 dagar innebärande att patentet går ut först den 30 december 2028.